ק. תורה שבכתב ותורה שבעל פה – א'

שמעתי משפטים תש"ג

תורה שבכתב הוא בחינת אתערותא דלעילא [התעוררות מלמעלה]. ותורה שבעל פה הוא אתערותא דלתתא [התעוררות מלמטה]. ושניהם יחד נקרא בחינת "שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי".

כי עיקר עבודה שייך דוקא במקום שיש התנגדות. ונקרא עלמא, מלשון העלם. שאז, בזמן ההעלם, יש התנגדות, ואז שייך מקום עבודה. וזה סוד מאמר חז"ל "שיתא אלפי שני עלמא וחד חרוב [ששת אלפים שנה עולם, ואחד חרב]". היינו, שיחרב ההעלמא, ואז אין כבר עבודה. אלא הקב"ה עושה לו כנפים, שזהו בחינת כיסוים, בכדי שיהיה לו עבודה.