קנו. פן לקח מעץ החיים

שמעתי ט"ו שבט בש"ה

"פן לקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם".

ופירש אאמו"ר, אולי יקח מבחינת חסדים מכוסים, שהוא בחינת מחזה ולמעלה. שבזה יש הספקה גמורא, ועל ידי זה לא יתתקן את החטא של עץ הדעת, שהוא בחינת מחזה ולמטה. נמצא לפי זה, שעץ החיים נקרא בחינת מחזה ולמעלה, ששם חסדים מכוסים. ונראה לי לפי זה לפרש, מה שאנו אומרים, "חיים שיש בהם יראת שמים, וחיים שיש בהם יראת חטא".

וההפרש ביניהם, פירוש אאמו"ר, שמה שהוא לוקח החיים הוא מחמת יראת חטא, היינו, שאין לו עצה אחרת. ויראת שמים נקרא, שיש לו עצה אחרת, היינו, שאפילו לא יקח הבחינה הזו, גם כן לא יחטא, ומכל מקום הוא בוחר בזה, מטעם יראת ה'.

ואין לומר לפי זה, שבחינת חסדים מכוסים הוא בחינת קטנות. וזהו דוקא בעת שאין לו עצה אחרת. אבל בזמן שהוא משיג את החסדים מגולים מבחינת רחל, אזי גם בחינת לאה, שהוא חסדים מכוסים, נקרא בחינת ג"ר וגדלות.

וזה נקרא יראת שמים. היינו, שיש לו מבחינת חסדים מגולים, ומכל מקום הוא בוחר בחסדים מכוסים. נמצא שיש ב' בחינות חסדים מכוסים:

א. בזמן שאין לו בחינת רחל, אזי נקרא בחינת ו"ק.

ב. בזמן שיש לו בחינת רחל, אזי נקרא בחינת לאה, לג"ר.