קפו. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות

שמעתי

בשבת אסור בעשיית מלאכה, היינו איתערותא דלתתא [התעוררות מלמטה]. ותלמיד חכם, היינו תלמיד שזכה להיות תלמיד הבורא ית', הנקרא חכם, שהוא גם כן בחינת איתערותא דלעילא [התעוררות מלמעלה]. היינו, ע"י שמגלין רזי תורה.

לכן, בזמן שבא בחינת התעוררות מלמעלה, גם זה נקרא בחינת שבת. שאז, עם הארץ, היינו הגוף, יש לו בחינת יראה. ממילא, שאין אז מקום עבודה.