רכ. ענין יסורים

שמעתי

ענין יסורים קשים, שמרגישים, הוא רק מטעם שחסר חיות. אבל מה לו לאדם לעשות, הלא אין זה בידו ליקח חיות. וזמן כזה הוא בא לידי שעמום. וזה דוקא שבזמן כזה צריכין להתחזקות יתירה, אבל אינך לוקח.