פ. ענין אחור באחור

שמעתי

פנים ואחור.

פירושו קבלת השפע או השפעת השפע, נקרא בחינת פנים.

ובחינת שלילה נקרא בחינת אחוריים, היינו שאינו מקבל או שאינו משפיע.

לכן כשהאדם מתחיל בעבודה, נמצא שהוא בבחינת אחור באחור, מטעם כיון שיש לו עוד הכלים של הרצון לקבל, ואם הוא ימשיך שפע לתוך כלים הללו, אזי הוא יכול לפגום בהאור. מטעם שהוא בחינת ערך הפכי, משום שהאורות באים מהשורש, והשורש הוא רק משפיע. לכן התחתונים משתמשים בכלים דאמא, הנקרא בחינת אחוריים, היינו שאינם רוצים לקבל מטעם שלא יפגמו. וגם המאציל אינו משפיע להם מטעם הנ"ל, שהאורות שומרים על עצמם, שהתחתונים לא יפגמו בם. לכן נקרא זה אחור באחור.

לבאר מה שכתוב בכמה מקומות "דבכל מקום שיש חסרון, יש יניקה לקליפה". אפשר לומר, דהטעם הוא, משום שהמקום הזה עדיין לא נקיה מבחינת עוביות. דלולא זאת היה מאיר אור בתכלית השלימות, מטעם שאור עליון אינו פוסק, ובאם יש רק מקום מתוקן עם מסך, תיכף נאחז בו אור העליון. וכיון שיש מקום חסרון, היינו שאין אור העליון, בטח שיש עוד בחינת עוביות, שכל אחיזתה הוא ברצון לקבל.