קפה. עם הארץ, אימת שבת עליו

שמעתי

חז"ל אמרו: "עם הארץ, אימת שבת עליו". הנה תלמיד חכם הוא בחינת שבת. הנה שבת היא בחינת גמר התיקון. היינו, כמו שבגמר התיקון, אז כבר יהיו הכלים מתוקנים ומוכשרים לקבל ולהלביש את אור העליון. כמו כן שבת הוא בחינת גמר. היינו, שאור העליון יכול להופיע ולהתלבש בתחתונים, אלא שהוא רק בבחינת אתערותא דלעילא [התעוררות מלמעלה].