קעג. מדוע אומרים לחיים

שמעתי בסעודת שבת פ' אח"ק כ"ג למב"י תש"ט

אמר, על מה שאומרים "לחיים", בזמן ששותים יין, הוא על דרך מאמר חז"ל, שאמרו: "חמרא וחיי לפום רבנן ותלמידיהון [יין וחיים לפי החכמים ותלמידיהם]". שלכאורה קשה: למה דוקא לפום רבנן [לפי החכמים] וכו'? ולמה לעמי הארץ לא?

אלא, שענין "לחיים", מה שאומרים, הוא לרמז על חיים עליונים. שבזמן ששותים יין, צריכים לזכור, שהיין מרמז על "יינה של תורה", לזכור שצריכים להמשיך בחינת אור תורה, שנקרא חיים. מה שאין כן חיים גשמיים נקרא בדברי חז"ל "רשעים בחייהם נקראים מתים".

לכן דוקא לרבנן יכולים להגיד: "חמרא וחיי [יין וחיים]". זאת אומרת, שרק הם מוכשרים להמשיך חיים רוחניים. מה שאין כן עמי הארץ, שאין להם כלים לזה, שייך לומר שימשיכו. (ואולי "לפום רבנן", היינו כמו לפי דעתם של הרבנן. זאת אומרת, חיים, שנקרא אצלם חיים, היינו חיים רוחניים).