קפח. כל העבודה היא רק במקום שיש ב' דרכים

שמעתי מוצש"ק בשלח י"ד שבט תש"ח

כל העבודה היא רק במקום שיש ב' דרכים, כמו שמצינו: "וחי בהם, ולא שימות בהן". וענין "יהרג ואל יעבור" אינן נוהגין אלא בג' מצות לבד. ויחד עם זה אנו מצינו, שחסידים הראשונים היו מוסרין נפשייהו על עשה. אלא האמת, שזהו כל העבודה. ובזמן שהאדם צריך לשמור את התורה, אזי נוהג כל המעמסה הכבד. ובזמן שהתורה שומרת האדם, אזי אין זה כל קשה, על דרך "נשמת אדם תלמדנו", שזה נקרא, שהתורה שומרת האדם.