קנב. כי השוחד יעור עיני חכמים

שמעתי כ"ד טבת תש"ח בש"ה

"כי השוחד יעור עיני חכמים".

בזמן שהאדם מתחיל לבוא לבקר את העבודה ותנאיה, אזי הוא בא ליד סיכום, שאין באפשרות לקבל את העבודה, מב' טעמים:

א. שהשכר העבודה אינה בטוחה במאה אחוז. שהוא לא רואה את מי שכבר קיבל תשלום. וכשבא לבקר את האנשים, שנתנו את שכמם לסבול את עול העבודה, ולא רואה, אם הם כבר קיבלו שכר חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו: למה הם לא קיבלו? – אז אם עלה בידו לתרץ תירוץ הכי נעלה, הוא מסיבת, שהם לא מילאו את תנאי העבודה בשלימות. ומי שממלא את הסדרים בשלימות, הוא מקבל שכרו משלם.

ואז נולד שאלה הב': יודע, שהוא יהיה יותר מסוגל לתנאי העבודה מחבירו, שיעלה בידו להסתגל לכל תנאיה? – לכן היוצא מזה, שהוא במאה אחוז בטוח, שאין מי שיעלה בקורת עליו, על מה שהוא משתמט, אלא הוא צודק במאה אחוז.

ב. ואם כן, שואלת השאלה: מי שמתחיל בעבודה, בטח שהוא עבר על כל החשבונות. ויחד עם זה קבל עליו העבודה, ואיך תירץ לעצמו כל התירוצים? – והענין הוא, כדי לראות את האמת, צריכים לראות בעינים פקוחות. ולולי זה, חושבים רק, שרואים, עם מי היה הצדק: או עם הצדיק או עם העולם. ובאמת לא רואים את הצדק. ובכדי שיהיה לו עינים פקוחות, צריכים להזהר מהשוחד, "כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים".

ועיקר השוחד הוא הרצון לקבל. אם כן, אין לו עצה אחרת, אלא מקודם צריכים לקבל את העבודה בכל תנאיה בלי שום השכלות, אלא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואח"כ, כשיהיה כבר נקי מבחינת הרצון לקבל, ואז כשיעשה בקורות, אז יש לו תקוה, שיוכל לראות את האמיתיות שבדבר. ולכן, מי שהוא רק מסתכל בערובות, בטח שלא יכול לשאול שום דבר. יען שאמת הצדק אתו, ותמיד הוא ינצח בהויכוח, מטעם שלא יוכל לראות את האמת.