קנ. זמרו לה', כי גאות עשה

שמעתי י"ד שבט

בפסוק "זמרו לה' כי גאות עשה".

נראה לומר, ש"זמרו" פירושו, כמו "עזי וזמרת". והיינו, שצריכים לזמור תמיד ולהכרית הקוצים מן כרם ה'. ואפילו בו בזמן שמרגיש בעצמו שהוא שלם, ונדמה לו שכבר הכרית את הקוצים, על זה מסיק הפסוק "כי גאות עשה". פירוש, כי כביכול עשה בעולם הזה ענין בריאה של גאות, שהאדם אוהב להיות נאמן וישר בעיני עצמו. וזה שמרגיש בעצמו, שכבר הכרית הקוצים, והוא כבר האדם השלם, זהו מין גאות.

אלא האדם צריך תמיד לפשפש במעשיו, ולבדוק בעשר מיני בדיקות, ולא לסמוך עצמו על הרגשה זמנית, כי זה רק מין גאוה. על דרך שאומרים בשם הצדיקים על פסוק "נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים נלכה נזבחה לה' אלקינו". פירוש, שאמר לבני ישראל: "מה שאתם אומרים, נלכה נזבחה וכו', ואתם מרגישים עצמכם, שהנכם כבר מוזמנים להקריב את עצמכם למזבח לפני ה', זהו רק כמו עצלות ורפיון ידים. שאינכם רוצים לעבוד עוד, ולבדוק עצמכם תמיד, שתהיו מוזמנים להעבדות הגדולה הזו. ולכן נדמה לכם, שאתם כבר מושלמים בעבדות הזאת, על דרך שפירשו בסוף הפסוק 'כי גאות עשה'".