פב. התפילה שצריכין להתפלל תמיד

מה ששמעתי ביחידותי וירא תשי"ג

האמונה נקראת בחינת מלכות, שמתפרשת בבחינת מוחא – וליבא, ז"א בחינת השפעה – ואמונה. וכנגד האמונה יש בחינת ערלה, שהיא בחינת ידיעה. שדרך להחשיב את בחינת הערלה, מה שאין כן בחינת אמונה, הנקראת בחינת שכינה הקדושה, היא בעפרא [בעפר], היינו עבודה בבחינה זו נקראת בחינת בזיון, שכולם בורחין מללכת בדרך זו. ורק זה נקרא דרך צדיקים וקדושה.

וה' יתברך רוצה שרק באופן זה יתגלו שמותיו יתברך, משום שבאופן כזה בטוח שלא יפגמו באורות העליונים, משום שכל היסוד הוא בחינת השפעה ודבקות, ומבחינה זו אין הקליפות יכולין לינק, היות שכל יניקתם היא מבחינת קבלה וידיעה.

ובמקום ששורה שליטת הערלה, אין השכינה הקדושה יכולה לקבל לתוכה את האורות העליונים, בכדי שלא יפלו האורות לקליפות. לכן יש בחינת צער השכינה, היינו שמעכבים את האורות העליונים מלהמשך לתוכה, שתוכל להשפיע לנשמות.

ודבר זה תלוי רק בתחתונים, שהעליון יכול רק להשפיע את האור העליון, מה שאין כן כח המסך, שהתחתון לא ירצה לקבל בכלים דקבלה – זה תלוי בעבודות התחתונים, שהתחתונים צריכים לעשות את הבירור הזה.