קלט. הבדל מששת ימי המעשה לשבת

שמעתי

ששת ימי המעשה הם בחינת ז"א, ושבת נקרא בחינת מלכות.

והקשה, הלא בחינת ז"א הוא מדרגה יותר גבוה ממלכות. ולמה שבת היא יותר חשובה מימי החול? ועוד, למה נקרא ימין דחול?

והענין הוא, דהעולם ניזון רק ממלכות. ולכן נקראת מלכות "כנסת ישראל", שמשם נמשך לכלל ישראל את ההשפעות טובות. לכן, הגם ששת ימים רומזים על ז"א, אבל אין יחוד בין ז"א למלכות. אי לזאת, נקרא חול, משום שאין נמשך שפע מז"א למלכות. וכשאינה נמשכת קדושה ממלכות, לכן נקרא "ימי חול". מה שאין כן בשבת יש יחוד ז"א ומלכות, אז נמשך קדושה ממלכות. לכן נקרא "שבת".