לב. גורל הוא סוד אתערותא דלעילא

שמעתי ד' תרומה תש"ג

גורל הוא סוד אתערותא דלעילא [התעוררות מלמעלה], שאין התחתון מסייע כלום. וזה סוד "הפיל פור" הגורל, שהמן היה מקטרג ואמר: "ואת דתי המלך אינם עושים". שפירושו, שתחילת העבדות מתחיל אצל העובד בבחינת שלא לשמה, היינו לשם קבלה עצמית. ואם כן, למה ניתנה התורה להם, שאח"כ זוכים לבחינת לשמה, ונותנים להם האורות והשגת העליונות.

ואז בא המקטרג ושואל: "למה נותנים להם אלו דברים העליונים, אשר עליהם לא עבדו ולא קוו, אלא כל מחשבותיהם ומטרותיהם היו רק דברים הנוגעים לצורכי עצמם, הנקרא שלא לשמה?"

וזה סוד "רשע יכין וצדיק ילבש". פירוש, שמקודם היה עובד בבחינת רשע, היינו שלא לשמה, אלא לשם המקבל. ואח"כ הוא זוכה לשמה, היינו שכל העבדות נכנסת ברשות הקדושה, היינו הכל להשפיע. וזה סוד "וצדיק ילבש".

וזה סוד "פורים, כיום כפורים". שפורים הוא אתערותא דלעילא [התעוררות מלמעלה]. ויום הכפורים הוא אתערותא דלתתא [התעוררות מלמטה], היינו ע"י תשובה. אבל גם שם יש אתערותא דלעילא [התעוררות מלמעלה], שהוא מבחינת הגורלות, שהיה שם גורל אחד לה' וגורל ב' לעזאזל. והשם ית' הוא המברר.