עא. במסתרים תבכה נפשי – ב'

שמעתי כ"ה סיון תש"ג

"במסתרים תבכה נפשי, מפני גאוה, מפני גאותן של ישראל". ומקשה: "והאיכא בכיה קמיה קוב"ה [והאם יש בכיה לפני הקב"ה], והלא "עוז וחדוה במקומו"?

וצריך להבין ענין בכיה למעלה. שענין בכיה הוא במקום, שאינו יכול לעזור לו בעצמו, אז בוכים, שהשני יעזור לו. וענין "במסתרים" פירושו ההסתרות. והסתירות, שמתגלה בעולם.

וזה פירוש "במסתרים תבכה נפשי": כי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".

ועל זה אמרו חז"ל: "בבתי גואי יש בכיה" [בבתים הפנימיים יש בכיה]. שפירוש, שבזמן שהאור מופיע רק בפנימיות ואין גלוי אור לחוץ, משום שחסר כלים לתחתונים, שיוכלו לקבל, אז יש בכיה. מה שאין כן בבתי בראי [בבתים החיצוניים], כשהאור יכול להתגלות לחוץ, כשנגלה להתחתונים התפשטות השפע למטה, אז "עוז וחדוה במקומו", רואים הכל. מה שאין כן כשאינו יכול להשפיע לתחתונים, זה נקרא בכיה, משום שצריך לכלים דתחתונים.