קצו. אחיזה לחיצונים

שמעתי שנת תרח"צ

צריך לידע, שאין להקליפות אחיזה רק במקום חסרון. ובמקום שיש שלימות, הם בורחים ואי אפשר להם לנגוע. ועם זה נבין ענין השבירה, שכתוב בכמה מקומות, שהוא ענין הפרשת אור החכמה מאור דחסדים. היינו, כיון שנעשה פרסא בין אצילות לבי"ע, ממילא אין אור החכמה יכול לירד. אלא רק בחינת אור דחסדים, שהיה בהם אור דחכמה, נפרש עכשיו מאור החכמה וירד למטה. נמצא שיש להם עוד כוחות, ממה שהיה להם מקודם. וזה נקרא, מוריד קדושה לקליפה.