קלג. אורות דשבת

שמעתי תש"ז

אורות דשבת מגיעות לבחינת גוף. לכן בשבת אומרים "לדוד ברכי נפשי וכל קרבי", היינו לבחינת גוף. מה שאין כן בראש חדש הוא בחינת נשמה, המגיע רק לבחינת נשמה ולא לגוף. לכן אומרים "ברכי נפשי" לבד, ולא "וכל קרבי", משום שאינו מגיעות לגוף (עיין זוהר א' צז).